• Reklamacje

(z dopiskiem: "Reklamacja")

4. Oczekuj na przyjęcie w Dziale Reklamacji Mathey System

Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki.

Do złożenia reklamacji nie uprawniają zwyczajowo przyjęte w handlu lub nieznaczne odchylenia w barwie i deseniu dostarczonych towarów od ich wzorców katalogowych.

Wszelkie wady fizyczne dostarczonych towarów należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, a w przypadku wad ukrytych w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od daty ujawnienia się wady. Po upływie powyższych terminów roszczenia Nabywcy z tytułu wad fizycznych dostarczonych towarów wygasają.
W przypadku zasadności reklamacji, Gwarant według swojego wyboru może:

  • usunąć wady;
  • wymienić towar na wolny od wad;
  • obniżyć cenę towaru i zwrócić nadpłatę Nabywcy;
  • odebrać wadliwy towar i zwrócić Nabywcy uiszczoną opłatę.

W zależności od wybranego przez Gwaranta sposobu załatwienia reklamacji, o którym to sposobie Gwarant jest zobowiązany poinformować Kupującego w formie pisemnej, strony wspólnie
ustalą termin, w którym Gwarant wywiąże się ze swojego zobowiązania. W przypadku towarów magazynowych termin ten nie może być jednak krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni, a w przypadku towarów niestandardowych – niż 1 (słownie: jeden) miesiąc.

W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez Gwaranta w związku z jej zgłoszeniem przez Kupującego pokrywa Kupujący.

Wszelkie dalej idące roszczenia Kupującego są wyłączone. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową).