• Warunki gwarancji

PROCEDURA GWARANCYJNA:

Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

  • 12m-cy na: GLASS™, OfficeGLASS™, TabGLASS™, PetGLASS™, StripeGLASS™, CarGLASS™, SandGLASS™, WALL™Pro
  • 24m-ce na: WallGLASS™,  WallGLASS™ Plus (+), CornerGLASS™ Plus (+), WallC™, WallG™, WallWOOD™, Wall ART™, CarWALL™, CornerALU™, Wall LE™

Gwarant udziela klientowi gwarancji na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.

Gwarant  udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem  korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji  określonymi w dokumentacji.

W  okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwe Produkty. Jeżeli Gwarant  stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy  Produktu jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego  Produktu, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.

Z  tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w  skutek awarii następstw niezadziałania Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej  gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana  Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

Gwarant  odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z  przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady  powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

  • czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp. czy zużycia Przedmiotu
  • zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w opisie
  • użytkowania  Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w opisie (np. max/min temperatury pracy, zanieczyszczeniu, szkodliwych warunkach czy chemikaliach)
  • błędów projektowych i przeznaczenia – nieprawidłowego doboru Produktu
  • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
  • uszkodzeń  Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych  z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów np. montażowych
  • uszkodzeń  wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły  wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.)

Gwarancja  nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z ich przeznaczeniem np. ścieranie się warstw zewnętrznych przy ekstremalnie intensywnym użytkowaniu.

Wszystkie przedmioty są przedmiotami przemysłowymi i wytwarzane są z najwyższą starannością i dbałością niemniej jednak producent dopuszcza tolerancję wymiarową +/-2%